Додаток
до рішення
Одеської міської ради
№5685-V від 14.04.2010
СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОДЕСРЕКЛАМА»
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство «Одесреклама» Одеської міської ради (далі за текстом - Підприємство), створено шляхом перетворення комунальної організації (установи, закладу) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.»
1.2. Підприємство є повним правонаступником прав та обов'язків комунальної організації (установи, закладу) Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами при управлінні архітектури та містобудування виконкому Одеської міської ради (ідентифікаційний код: 25830211).
1.3. Найменування Підприємства:
1.3.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСРЕКЛАМА" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.3.2. Скорочене українською мовою: КП "ОДЕСРЕКЛАМА".
1.3.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОДЕСРЕКЛАМА" ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
1.3.4. Скорочене російською мовою: КП "ОДЕСРЕКЛАМА".
1.4. Місцезнаходження Підприємства: 65045, м. Одеса, вул. Преображенська, 66.
1.5. Підприємство засноване на власності територіальної громади міста Одеси.
1.6. Засновником підприємства є Одеська міська рада.
1.7. Відповідно до способу утворення комунальне підприємство є унітарним.
1.8. Підприємство є комерційним.
1.9. Підприємство є юридичної особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, та ідентифікаційним кодом, штампи, інші відповідні реквізити.
1.10. Підприємство підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства України.
1.11. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними актами, а також правовими актами органів місцевого самоврядування міста Одеси та цим Статутом.
1.12. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників.
1.13. Засновник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України.
1.14. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.


2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ФУНКЦІЇ


2.1. Мета створення Підприємства:
2.1.1. Підприємство створено для задоволення міських, суспільних потреб шляхом реалізації господарської компетенції органів місцевого самоврядування в галузі формування сучасного міського дизайну, у тому числі у сфері зовнішньої реклами та реклами на транспорті.
2.1.2. Основною метою створення Підприємства є діяльність у сфері зовнішньої реклами.
2.2. Предмет діяльності Підприємства:
2.2.1. Забезпечення економічно ефективного використання місць, що перебувають у комунальній власності, для розміщення засобів зовнішньої реклами, а також повноти надходжень до бюджету міста плати за користування вказаними місцями.
2.2.2. Надання платних послуг суб’єктам господарювання у сфері розміщення зовнішньої реклами та вивісок відповідно до актів законодавства, органів місцевого самоврядування міста Одеси та цього Статуту.
2.2.3. Здійснення за дорученням управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради організаційних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання встановленого порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами та вивісок, формування естетичного міського середовища, а також реклами на транспорті.
2.2.4. Забезпечення виготовлення та розміщення на засобах зовнішньої реклами та транспорті соціальної реклами, а також інформації про святкові та інші заходи, що проводяться безпосередньо чи за підтримки органів місцевого самоврядування.
2.2.5. Виконання рішень та/або розпоряджень органів місцевого самоврядування міста Одеси щодо поліпшення зовнішнього вигляду, рекламно-інформаційного простору та дизайну міського середовища міста Одеси.
2.2.6. Розроблення проектів зовнішнього благоустрою міста Одеси, в тому числі схем розташування рекламних засобів, інших елементів міського дизайну соціально-побутового та комерційного призначення.
2.2.7. Укладання договорів з розповсюджувачами зовнішньої реклами на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, та отримання плати за вказаними договорами відповідно до визначеного порядку.
2.2.8. Здійснення технічного обстеження та обліку зовнішньої реклами на транспорті територіальної громади міста Одеси та надання відповідної інформації органам місцевого самоврядування.
2.2.9. Здійснення у встановленому порядку демонтажу засобів зовнішньої реклами та вивісок.
2.2.10. Здійснення іншої діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.
2.3. Функції Підприємства:
2.3.1. Готує пропозиції про вдосконалення правового регулювання рекламного ринку міста Одеси.
2.3.2. Проводить підготовку звітних даних за показниками у галузі розміщення зовнішньої реклами, у тому числі за фінансовими показниками від надходжень за укладеними договорами на тимчасове використання місць, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, для розміщення зовнішньої реклами.
2.3.3. Розробляє пропозиції щодо впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території міста Одеси.
2.3.4. На договірних засадах з фізичними та юридичними особами усіх форм власності та організаційно-правових форм здійснює розробку, впровадження та розміщення соціальної реклами на території міста Одеси.
2.3.5. Надає методичну, консультативну і організаційну допомогу відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам різних форм власності з питань застосування норм і правил розміщення зовнішньої реклами та соціальної рекламної інформації та з інших питань, віднесених цим Статутом, актами законодавства та/або органів місцевого самоврядування до функцій Підприємства.
2.3.6. Організує і приймає участь у проведені семінарів, ярмарок, конференцій у галузі зовнішньої реклами та сучасних рекламних технологій, дизайну міського середовища, у тому числі з питань роботи суб’єктів рекламного ринку та координації взаємовідносин між ними та органами влади.
2.3.7. Розглядає звернення і пропозиції органів державної влади, місцевого самоврядування, господарських суб’єктів, громадських організацій, засобів масової інформації а громадян з питань, що належать до компетенції Підприємства.
2.3.8. Аналізує діяльність суб’єктів рекламного ринку і готує пропозиції відповідним органам з питань створення сприятливих умов конкуренції, та дотримання установами, підприємствами, організаціями усіх форм власності вимог чинного законодавства України, що регламентують розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті.
2.4. Підприємство має право:
2.4.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого розвитку відповідно до прогнозів та пріоритетів кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг, та економічної ситуації з урахуванням завдань визначених Одеською міською радою та управлінням з питань міського дизайну Одеської міської ради.
2.4.2. Відкривати рахунки в установах банків.
2.4.3. Брати участь у галузевих та міських професійних спілках, укладати колективні договори між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства, розробляти і затверджувати за участю трудового колективу положення про преміювання та порядок застосування доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства.
2.4.4. Вирішувати соціально-побутові потреби працівників Підприємства.
2.4.5. Залучати до роботи на договірних засадах необхідних спеціалістів, експертів, консультантів.
2.4.6. Брати участь у здійсненні спільних інвестиційних проектів, іншої спільної діяльності з фізичними та юридичними особами усіх форм власності та організаційно правових форм.
2.4.7. Брати участь у торгах (тендерах) та аукціонах.
2.4.8. Самостійно розпоряджатись коштами, одержаними в результаті господарської діяльності в порядку визначеному цим Статутом та положеннями чинного законодавства.
2.4.9. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб.
2.4.10. Використовувати та розпоряджатися за згодою власника або уповноваженого ним органу закріпленим за ним майном, здійснюючи щодо нього будь які дії, що не суперечать законодавству, в порядку, встановленому власником або уповноваженим ним органом та цим Статутом.
2.4.11. Отримувати та користуватися банківськими кредитами, за умови отримання дозволу Засновника.
2.4.12. Виступати учасником цивільно-правових, господарсько-правових та інших відносин, нести зобов'язання, набувати і реалізовувати майнові та немайнові права, від свого імені укладати договори та інші угоди згідно з чинним законодавством.
2.4.13. Звертатися до органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, за захистом своїх прав та законних інтересів, а також отримувати безкоштовно від органів державної влади і управління, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та пояснення необхідні для виконання своїх завдань та функцій.
2.4.14. Бути позивачем, відповідачем, третьої особою у третейських судах, судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах у тому числі звертатися до судових органів з позовними заявами про стягнення дебіторської заборгованості з суб’єктів господарювання, а також стягнення реальних збитків та збитків у вигляді упущеної вигоди завданих Підприємству.
2.4.15. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, управлінь, підприємств та організацій різних форм власності до розгляду питань, що віднесені до компетенції Підприємства.
2.4.16. Визначати і встановлювати форми і системи оплати праці та матеріальне стимулювання працівників Підприємства в межах затвердженого кошторису.
2.4.17. Приймати участь у роботі комісій, органів влади тощо, які здійснюють перевірку діяльності суб'єктів рекламного ринку, брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у виконавчих органах Одеської міської ради з питань реклами, організовувати наради з питань, що належать до компетенції Підприємства.
2.4.18. Виконувати роботи, надавати платні послуги за цінами та тарифами, що встановлено у відповідності до вимог чинного законодавства.
2.4.19. Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.
2.5. На Підприємство покладаються наступні обов’язки:
2.5.1. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного і місцевого бюджетів згідно з законодавством України.
2.5.2. Здійснення бухгалтерського податкового оперативного обліку та ведення статистичної звітності згідно з законодавством України.
2.5.3. Здійснення розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного введення в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально-технічного постачання засобів виробництва.
2.5.4. Створення належних умов для високопродуктивної і безпечної роботи працівників Підприємства, додержання законодавства України про працю та соціальне страхування.
2.5.5. Належним чином виконувати умови колективного договору укладеного між адміністрацією Підприємства та трудовим колективом.
2.5.6. Вжиття необхідних заходів для збереження комерційної таємниці Підприємства.


3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств.
3.1.4. Прийняття рішення про зміну розміру статутного фонду Підприємства.
3.2. Розпорядженням Одеського міського голови призначаються:
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за діяльністю підприємства.
3.2.2. Директор підприємства.
3.2.3. Ревізійна комісія для контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства.
3.3. Управління Підприємством здійснюється директором.
3.4. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Одеським міським головою за поданням начальника управління з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради.
3.5. Директор Підприємства:
3.5.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом.
3.5.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання державної, фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України.
3.5.3. Визначає ступінь відповідальності заступника директора Підприємства, керівників структурних підрозділів Підприємства за керівництво окремими ланками Підприємства, а також за роботу підприємств і організацій, що перебувають у віданні Підприємства.
3.5.4. Вносить на затвердження у встановленому порядку структуру і штатний розклад Підприємства, самостійно затверджує положення про підрозділи Підприємства і функціональні обов’язки працівників Підприємства.
3.5.5. Оперативно керує роботою Підприємства на основі єдиноначальності відповідно до цього Статуту.
3.5.6. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє Підприємство в усіх установах, підприємствах та організаціях, третейських судах, судах загальної юрисдикції та спеціалізованих судах як на території України, так і за її межами.
3.5.7. Вступає в договірні відносини з фізичними та юридичними особами усіх форм власності та організаційно правових форм відповідно до чинного законодавства.
3.5.8. Є розпорядником коштів щодо затвердженого кошторису, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.
3.5.9. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
3.5.10. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, організує та контролює їх виконання, відкриває та закриває банківські рахунки.
3.5.11. Визначає і встановлює форму і систему оплати праці, здійснює матеріальне заохочення працівників Підприємства в межах затвердженого кошторису. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам Підприємства згідно з законодавством України.
3.5.12. Видає від імені Підприємства довіреності.
3.5.13. Створює на Підприємстві умови праці відповідно до вимог нормативних актів, передбачених законодавством про охорону праці, забезпечує функціонування системи охорони праці на Підприємстві, розробляє комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та виробничої санітарії.
3.5.14. Несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.
3.5.15. Забезпечує виконання поточних і перспективних програм діяльності Підприємства.
3.5.16. Веде особистий прийом громадян.
3.5.17. Вживає всіх необхідних заходів для виконання основних завдань, що покладені на Підприємство згідно цього Статуту.
3.5.18. Приймає участь у роботі комісій, органів влади тощо, які здійснюють перевірку діяльності суб'єктів рекламного ринку.
3.5.19. Бере участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у виконавчих органах Одеської міської ради з питань реклами, організовує наради з питань, що належать до компетенції Підприємства.
3.5.20. Укладає колективні договори від імені адміністрації Підприємства.
3.5.21. Здійснює інші дії, які не суперечать законодавству України та відповідають вимогам цього Статуту.
3.6. За погодженням з управлінням з питань міського дизайну та реклами Одеської міської ради призначає на посаду та звільняє з посади заступника директора Підприємства.
3.7. Інші працівники Підприємства призначаються і звільняються з посади одноособово директором Підприємства.
3.8. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у встановленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються директором Підприємства та реалізуються ним у вигляді наказів.
3.9. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею приймають участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.
3.10. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з власником Підприємства, питання охорони праці, соціального та економічного розвитку регулюються колективним договором та чинним законодавством.
3.11. Колективний договір укладається відповідно до законодавства України.
3.12. Разом з директором Підприємства до структури керівництва входять:
3.12.1. Заступник директора Підприємства;
3.12.2. Начальники структурних підрозділів Підприємства.
3.13. Розподіл функціональних обов’язків структурних підрозділів та працівників підприємства визначається згідно з положеннями та посадовими інструкціями.
3.14. Підпорядкованість структурних підрозділів, відділів та служб Підприємства, а також заступника директора встановлюється керівником Підприємства.
3.15. Функції структурних підрозділів, відділів та служб, їх взаємодія між собою та повноваження їх начальників, встановлюються виходячи із завдань Підприємства.


4. СТАТУТНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Статутний фонд Підприємства складає 5 000 (п’ять тисяч) гривень 00 коп.
4.2. На Підприємстві за рахунок чистого прибутку утворюються спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю, а саме:
4.2.1. Фонд розвитку виробництва, що формується від щомісячних відрахувань за рахунок чистого прибутку та витрачається на задоволення потреб, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва, технічним переоснащенням, удосконаленням технології виробництва, та інших потреб, що забезпечують зростання та вдосконалення матеріально-технічної бази Підприємства, проведення науково-дослідних і експериментально-конструкторських робіт тощо.
4.3. Резервний фонд, що формується від щомісячних відрахувань за рахунок чистого прибутку та призначається на оперативне покриття непередбачених витрат та нанесених Підприємству збитків, а також для використання на випадок різкого погіршення фінансового становища в результаті тимчасової зміни ринкової кон'юнктури, стихійного лиха тощо.
4.4. Витрата спеціальних (цільових) фондів здійснюється за розпорядженням директора Підприємства, за погодженням з Управлінням міського дизайну та реклами Одеської міської ради. 5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять основні та спеціалізов